Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


 • Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówień jest Dariusz Ignalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Formad Dariusz Ignalski z siedzibą w Katowicach , adres: ul. Głogowska 32/3 40-661 Katowice, NIP: 634-253-28-28, REGON: 243625884, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dalej: Administrator danych osobowych.
 • Z Administratorem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: biuro@formad.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 660-621-972
 • Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy na dostarczenie produktów w zakresie nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umownego stosunku prawnego oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty realizujące na zlecenie Administratora danych osobowych określone czynności związane z zawarciem i realizacją umowy w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji związanych i wynikających z umowy zobowiązań, w tym podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi logistyczne.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 • Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

1. Wszystkie dane zawarte na stronie internetowej są jawne i mogą być ujawniane w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy sprzedaży.

2. Jeżeli Sprzedający uzgodni z Kupującym jakiekolwiek odstępstwa od zaproponowanych na stronie internetowej warunków, to informacje na ten temat powinny być traktowane jako poufne.

3. Kupujący zobowiązuje się nie ujawniać innym osobom informacji, o których mowa w ust. 2, chyba że zażąda ich podania właściwy organ państwowy, na podstawie szczególnego przepisu prawnego.

4. Naruszenie przez Kupującego zasady poufności upoważnia Sprzedającego do dochodzenia od niego odszkodowania, jeżeli naruszenie to przyczyni się do powstania szkody w majątku Sprzedającego.